Onderwijs 

Goed onderwijs

Goed onderwijs betekent voor het pedagogisch/didactisch klimaat op “Het Schateiland” dat wij kinderen kennis en kunde bijbrengen, zodat ze zich kunnen handhaven in het voortgezet onderwijs en goed in de maatschappij kunnen functioneren. Er wordt binnen het Schateiland nadruk gelegd op het zelf vinden van oplossingen voor vragen of problemen. Leerlingen worden uitgedaagd en gestimuleerd om op zoek te gaan naar antwoorden. 

Onze leerlingen krijgen mogelijkheden om zich breder te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Bovendien krijgen zij taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Een goed voorbeeld daarvan zijn de leerling-mediatoren. Deze mediatoren zijn een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school. Hiermee leren wij kinderen dat zij deel uitmaken een gemeenschap en zich daarvoor verantwoordelijk te voelen, zich positief en sociaal te gedragen en conflicten zonder geweld op te lossen. We zijn op het Schateiland samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Er heerst een groot saamhorigheidsgevoel en een gevoel van veiligheid door de heldere structuur waarin normen en waarden worden nageleefd en afspraken worden nagekomen. 

Goed onderwijs resulteert in zichtbare resultaten. Op een onderzoekende manier, samen met anderen, worden uitdagingen aangegaan, waarbij de leerling zichzelf verantwoordelijk voelt. De leertijduitbreiding versterkt taal en rekenonderwijs en veel persoonlijke aandacht zorgt voor de mogelijkheden voor elk kind om te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Door uit te gaan van de talenten van leerlingen creëren we een positief “klimaat” binnen de school. De nadruk wordt gelegd op wat leerlingen kunnen en waar zij goed in zijn. 

Goed onderwijs gaat voor wat betreft onze leerlingenzorg en kwaliteitszorg over ‘afstemming’. Centraal in het concept Afstemming staan de onderwijsbehoeften van kinderen. In dit licht bezien wordt het onderwijs en de zorgstructuur zodanig ingericht dat er steeds afstemming plaatsvindt tussen de onderwijsbehoeften van kinderen, het aanbod van de school en de omgeving waarin het kind opgroeit.