Medezeggenschapsraad 

We hebben een medezeggenschapsraad (MR) die namens kinderen, ouders en personeel invloed uitoefent op het beleid van de school. Bij het uitoefenen van invloed op beleid kan gedacht worden aan de invoering van het continurooster, personeelsbeleid en de besteding van het schoolgeld. In de MR zitten drie personeelsleden en drie ouders. Deze worden door verkiezingen gekozen door de mensen die zij vertegenwoordigen.

Dit jaar bestaat de ondernemingsraad uit (vlnr op foto) Asha Gaheyr, Aysel Göcen en Yeliz Sancar Yesilbas. Vanuit de leerkrachten zijn dit: Harmke Ypma, Erika Huffels en Henk ten Hoeve (leerkrachten niet actueel op foto). Hieronder vindt u de notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.