Aanmelden

Aanmelden leerlingen
Om uw kind aan te melden op onze basisschool kunt u contact opnemen met Ilse van Breukelen (bouwcoördinator) voor het maken van een afspraak.

U krijgt dan een rondleiding en informatie over de school en u ontvangt een aanmeldingsformulier of vooraanmeldingsformulier (bij een kind jonger dan 3 jaar). Er zijn stedelijke afspraken gemaakt over aanmelding van uw kind.

Vooraanmelding / aanmelding
U kunt met een vooraanmelding uw interesse aangeven in de school. Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen. Als uw kind 3 jaar is kunt u uw kind aanmelden op onze school.

Er wordt momenteel gewerkt aan een stedelijk aanmeldbeleid om de kansen voor alle ouders en kinderen gelijk te maken en om meer helderheid in procedures te scheppen. Het stedelijk aanmeldbeleid is tot op heden nog niet klaar, maar de grote lijnen zijn wel al bekend. Er wordt naar gestreefd om vanaf september 2021 een stedelijk centraal aanmeldpunt te hebben. Tot die tijd regelen de scholen de aanmeldingen zelf.

Wij hebben besloten om in de lijn van het nieuwe beleid te gaan werken.
Dat betekent dat:
· Kinderen aangemeld kunnen worden vanaf hun derde verjaardag
· Broertjes en zusjes hebben een plaatsingsgarantie

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan wij daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang om te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden. Er kan nader onderzoek nodig zijn, en er worden gegevens opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de schoolleider over de toelating. Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen zoeken wij, als wij de eerste school van aanmelding zijn, samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Toelating
De schoolleider neemt de beslissing over toelating zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken na de lotingsdatum over uw schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk (via mail) geïnformeerd over de toelating van uw kind.

Wij stellen het erg op prijs als u ons wilt laten weten wanneer u komt.