Ons onderwijs

Goed onderwijs

Goed onderwijs betekent voor het pedagogisch/didactisch klimaat op “Het Schateiland” dat wij kinderen kennis en kunde bijbrengen, zodat ze zich goed ontwikkelen en na de basisschool een sterke basis hebben voor hun toekomst.

Het Schateiland heeft een goed ontwikkeld team, met expertleerkrachten op het gebied van taal, rekenen en gedrag. In de school hebben we verschillende expertises, zoals kindercoaches, remedial teachers, gedragsspecialisten en kinderen die Nederlands als tweede taal leren.

Goed onderwijs resulteert in zichtbare resultaten. Door gebruik te maken van Directe Instructie bieden we kinderen nieuwe stof stap voor stap aan. De leerkracht legt uit en doet voor, zodat de kinderen het daarna zelf kunnen. De leekracht houdt hierbij rekening met de verschillen tussen de kinderen: wie sneller kan gaat sneller en wie meer tijd en uitleg nodig heeft krijgt dit van de leerkracht of ondersteuner.

Goed onderwijs gaat voor wat betreft onze leerlingenzorg en kwaliteitszorg over ‘afstemming’. Centraal in het concept Afstemming staan de onderwijsbehoeften van kinderen. In dit licht bezien wordt het onderwijs en de zorgstructuur zodanig ingericht dat er steeds afstemming plaatsvindt tussen de onderwijsbehoeften van kinderen, het aanbod van de school en de omgeving waarin het kind opgroeit

Onze kinderen krijgen mogelijkheden om zich breder te ontwikkelen. Bovendien krijgen zij taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Een goed voorbeeld daarvan zijn de leerling-mediatoren. Deze mediatoren zijn een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school. Hiermee leren wij kinderen dat zij deel uitmaken een gemeenschap en zich daarvoor verantwoordelijk te voelen, zich positief en sociaal te gedragen en conflicten zonder geweld op te lossen. We zijn op het Schateiland samen verantwoordelijk voor alle leerlingen. Er heerst een groot saamhorigheidsgevoel en een gevoel van veiligheid door de heldere structuur waarin normen en waarden worden nageleefd en afspraken worden nagekomen. 

 

.