Medezeggenschapsraad

We hebben een medezeggenschapsraad (MR) die namens kinderen, ouders en personeel invloed uitoefent op het beleid van de school. Bij het uitoefenen van invloed op beleid kan gedacht worden aan de invoering van het continurooster, personeelsbeleid en de besteding van het schoolgeld. In de MR zitten drie personeelsleden en drie ouders. Deze worden door verkiezingen gekozen door de mensen die zij vertegenwoordigen.

Dit jaar bestaat de medezeggenschapsraad uit de volgende personen:Namens de ouders hebben zitting: Aimee Vrije en Ahmed Boudarra, er wordt nog een derde lid gezocht. Namens het team hebben zitting: Maarten Dirks, Yvonne Markerink en Henk ten Hoeve (voorzitter).

Hieronder vindt u het jaarverslag en de notulen van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.

Er zijn op dit moment geen notulen of jaarverslagen beschikbaar.